Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Krajewskiej działa na rynku usług prawniczych w oparciu o gruntowną wiedzę oraz doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat. Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej pomocy prawnej z różnych dziedzin prawa, zgodnie z najwyższą starannością adwokacką, na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Prawo gospodarcze i handlowe

Adwokat Magdalena Krajewska świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zakładania i likwidacji spółek handlowych, jak również wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Spełniając oczekiwania klientów Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Krajewskiej świadczy usługi w zakresie stałej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców i osób prawnych, która obejmuje bieżące doradztwo, konsultowanie podejmowanych działań, konstruowanie oraz opiniowanie umów i złożonych kontraktów, wsparcie w prowadzonych negocjacjach, zastępstwo przed organami wymiaru sprawiedliwości, w tym przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz pomoc w egzekucji należności. Dodatkowo Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Krajewskiej oferuje rozwiązania mające na celu zwiększenie płynności finansowej firmy poprzez skuteczną windykację należności, która obejmuje ustalenie sytuacji prawnej i finansowej kontrahentów oraz podjęcie działań uniemożliwiających dłużnikom wyzbycie się majątku.

Adwokat Magdalena Krajewska świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, prawa bankowego, fuzji przedsiębiorstw, prawa energetycznego i górniczego oraz obrotu paliwami. Zapewniając najwyższy poziom doradztwa prawnego przy tworzeniu i bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz osób prawnych, Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Krajewskiej współpracuje z notariuszami, tłumaczami języków obcych, biegłymi rewidentami, księgowymi oraz komornikami.

Prawo cywilne

Adwokat Magdalena Krajewska świadczy usługi doradztwa prawnego we wszystkich gałęziach prawa cywilnego, w tym również prawa spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego. Oferowana pomoc prawna obejmuje m.in.: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne i opiekuńcze (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, prawo ubezpieczeniowe, wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, zwrot nakładów, zasiedzenie własności, zniesienie współwłasności, ustanawianie służebności drogi koniecznej, separacja, rozwód, podział majątku, alimenty, ustalanie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska).

Adwokat Magdalena Krajewska posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa umów budowlanych (umowy o roboty budowlane, gwarancje bankowe, rękojmia w procesie budowlanym, wady budynku). Kancelaria świadczy pomoc prawną polegającą na analizie stanu prawnego nieruchomości, opiniowaniu umów z deweloperami i spółdzielniami mieszkaniowymi oraz udzielaniu porad w zakresie prawnych aspektów współwłasności, zasiedzenia, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości.

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, świadczona przez adwokat Magdalenę Krajewską, obejmuje reprezentację klientów w procesach rozwodowych oraz doradztwo w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych (w tym tzw. intercyz).

Prawo karne

Adwokat Magdalena Krajewska świadczy pomoc prawna w zakresie prawa karnego, która obejmuje obronę karną przed sądem, ale także doradztwo w zakresie uniknięcia ryzyk prawnokarnych oraz reprezentację przed Policją, prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego. Skuteczne przygotowanie linii obrony wymaga udziału adwokata już na etapie postępowania przygotowawczego, aby klient uniknął popełnienia błędów, rzutujących na dalsze etapy postępowania. Ponadto adwokat Magdalena Krajewska oferuje pomoc prawną w zakresie środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe), jak również na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, zastępcza kara pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny).

Świadczona pomoc prawna obejmuje obronę w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz postępowaniu wykonawczym w zakresie prawa karnego, prawa karnego - gospodarczego oraz prawna karnego - skarbowego.

Adwokat Magdalena Krajewska świadczy pomoc prawna na rzecz sprawców czynów karalnych, ale również na rzecz ofiar przestępstw, w tym także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Magdalena Krajewska

ul. Marii Konopnickiej 15
58 – 500 Jelenia Góra

+48 668 350 997


NIP: 611 24 62 588
REGON: 022020681

adwokat.krajewska@gmail.com

Honorarium

Honorarium adwokackie jest ustalane indywidualnie podczas spotkania z klientem. Wysokość honorarium jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, wartości jej przedmiotu, terminów rozpraw oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata. Wynagrodzenie może mieć formę honorarium ryczałtowego, wówczas wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie konkretnej kwoty wynagrodzenia; godzinowego - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. Wysokość honorarium może zostać określona na podstawie wykonanych czynności – za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.

W określonych sytuacjach, ustalonych z klientem, do wartości honorarium adwokackiego może zostać doliczona premia za sukces (tzw. succes fee).